โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 25
ร้อยละ 15.79 % 7.89 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 4 1 24 0 0 118
ร้อยละ 2.72 % 0.68 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 80.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 10 4 28 0 0 143
ร้อยละ 5.41 % 2.16 % 15.14 % 0.00 % 0.00 % 77.30 %

185 : 10 , 4 , 28 , 0 , 0 , 143...5.41 , 2.16 , 15.14 , 0.00 , 0.00 , 77.30 = 42 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net