โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 33
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 2 2 27 0 0 116
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 18.37 % 0.00 % 0.00 % 78.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 3 3 30 0 0 149
ร้อยละ 1.62 % 1.62 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 80.54 %

185 : 3 , 3 , 30 , 0 , 0 , 149...1.62 , 1.62 , 16.22 , 0.00 , 0.00 , 80.54 = 36 : 19.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net