โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 26
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 3 3 27 0 0 113
ร้อยละ 2.05 % 2.05 % 18.49 % 0.00 % 0.00 % 77.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 6 6 30 0 0 139
ร้อยละ 3.31 % 3.31 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 76.80 %

181 : 6 , 6 , 30 , 0 , 0 , 139...3.31 , 3.31 , 16.57 , 0.00 , 0.00 , 76.80 = 42 : 23.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20%

Powered By www.thaieducation.net