โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 4 2 22 0 0 117
ร้อยละ 2.76 % 1.38 % 15.17 % 0.00 % 0.00 % 80.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 5 24 0 0 148
ร้อยละ 2.21 % 2.76 % 13.26 % 0.00 % 0.00 % 81.77 %

181 : 4 , 5 , 24 , 0 , 0 , 148...2.21 , 2.76 , 13.26 , 0.00 , 0.00 , 81.77 = 33 : 18.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23%

Powered By www.thaieducation.net