โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 3 3 3 24
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 4 25 7 20 90
ร้อยละ 2.01 % 2.68 % 16.78 % 4.70 % 13.42 % 60.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 4 6 28 10 23 114
ร้อยละ 2.16 % 3.24 % 15.14 % 5.41 % 12.43 % 61.62 %

185 : 4 , 6 , 28 , 10 , 23 , 114...2.16 , 3.24 , 15.14 , 5.41 , 12.43 , 61.62 = 71 : 38.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 38.38%

Powered By www.thaieducation.net