โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 3 1 2 29
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 5.56 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 8 3 28 11 21 75
ร้อยละ 5.48 % 2.05 % 19.18 % 7.53 % 14.38 % 51.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 4 31 12 23 104
ร้อยละ 4.40 % 2.20 % 17.03 % 6.59 % 12.64 % 57.14 %

182 : 8 , 4 , 31 , 12 , 23 , 104...4.40 , 2.20 , 17.03 , 6.59 , 12.64 , 57.14 = 78 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net