โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 5 3 1 0 28
ร้อยละ 7.50 % 12.50 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 3 4 33 0 1 100
ร้อยละ 2.13 % 2.84 % 23.40 % 0.00 % 0.71 % 70.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 6 9 36 1 1 128
ร้อยละ 3.31 % 4.97 % 19.89 % 0.55 % 0.55 % 70.72 %

181 : 6 , 9 , 36 , 1 , 1 , 128...3.31 , 4.97 , 19.89 , 0.55 , 0.55 , 70.72 = 53 : 29.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29.28%

Powered By www.thaieducation.net