โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 4 3 1 0 30
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 7.50 % 2.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 3 3 24 0 1 110
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 17.02 % 0.00 % 0.71 % 78.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 5 7 27 1 1 140
ร้อยละ 2.76 % 3.87 % 14.92 % 0.55 % 0.55 % 77.35 %

181 : 5 , 7 , 27 , 1 , 1 , 140...2.76 , 3.87 , 14.92 , 0.55 , 0.55 , 77.35 = 41 : 22.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.65%

Powered By www.thaieducation.net