โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 23
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 0 3 25 0 1 119
ร้อยละ 0.00 % 2.03 % 16.89 % 0.00 % 0.68 % 80.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 3 6 30 0 1 142
ร้อยละ 1.65 % 3.30 % 16.48 % 0.00 % 0.55 % 78.02 %

182 : 3 , 6 , 30 , 0 , 1 , 142...1.65 , 3.30 , 16.48 , 0.00 , 0.55 , 78.02 = 40 : 21.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98%

Powered By www.thaieducation.net