โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 4 1 0 26
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 0 3 23 0 1 119
ร้อยละ 0.00 % 2.05 % 15.75 % 0.00 % 0.68 % 81.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 4 6 27 1 1 145
ร้อยละ 2.17 % 3.26 % 14.67 % 0.54 % 0.54 % 78.80 %

184 : 4 , 6 , 27 , 1 , 1 , 145...2.17 , 3.26 , 14.67 , 0.54 , 0.54 , 78.80 = 39 : 21.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20%

Powered By www.thaieducation.net