โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 0 4 30 0 1 107
ร้อยละ 0.00 % 2.82 % 21.13 % 0.00 % 0.70 % 75.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 0 5 35 0 1 131
ร้อยละ 0.00 % 2.91 % 20.35 % 0.00 % 0.58 % 76.16 %

172 : 0 , 5 , 35 , 0 , 1 , 131...0.00 , 2.91 , 20.35 , 0.00 , 0.58 , 76.16 = 41 : 23.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.84%

Powered By www.thaieducation.net