โรงเรียนบ้านแหลมสอม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 24
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 1 2 34 0 1 104
ร้อยละ 0.70 % 1.41 % 23.94 % 0.00 % 0.70 % 73.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 2 3 38 0 1 128
ร้อยละ 1.16 % 1.74 % 22.09 % 0.00 % 0.58 % 74.42 %

172 : 2 , 3 , 38 , 0 , 1 , 128...1.16 , 1.74 , 22.09 , 0.00 , 0.58 , 74.42 = 44 : 25.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net