โรงเรียนหัวนานคร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 57
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 14.08 % 1.41 % 0.00 % 80.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 2 13 1 0 80
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 13.27 % 1.02 % 0.00 % 81.63 %

98 : 2 , 2 , 13 , 1 , 0 , 80...2.04 , 2.04 , 13.27 , 1.02 , 0.00 , 81.63 = 18 : 18.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37%

Powered By www.thaieducation.net