โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 5 2 3 5 1 72
ร้อยละ 5.68 % 2.27 % 3.41 % 5.68 % 1.14 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
305
จำนวน(คน) 16 0 33 0 0 256
ร้อยละ 5.25 % 0.00 % 10.82 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 393 คน
จำนวน(คน) 21 2 36 5 1 328
ร้อยละ 5.34 % 0.51 % 9.16 % 1.27 % 0.25 % 83.46 %

393 : 21 , 2 , 36 , 5 , 1 , 328...5.34 , 0.51 , 9.16 , 1.27 , 0.25 , 83.46 = 65 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 393 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net