โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 3 2 10 5 7 62
ร้อยละ 3.37 % 2.25 % 11.24 % 5.62 % 7.87 % 69.66 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 15 4 38 19 19 213
ร้อยละ 4.87 % 1.30 % 12.34 % 6.17 % 6.17 % 69.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 397 คน
จำนวน(คน) 18 6 48 24 26 275
ร้อยละ 4.53 % 1.51 % 12.09 % 6.05 % 6.55 % 69.27 %

397 : 18 , 6 , 48 , 24 , 26 , 275...4.53 , 1.51 , 12.09 , 6.05 , 6.55 , 69.27 = 122 : 30.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73%

Powered By www.thaieducation.net