โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 1 2 9 3 8 64
ร้อยละ 1.15 % 2.30 % 10.34 % 3.45 % 9.20 % 73.56 %
ระดับประถมศึกษา
306
จำนวน(คน) 11 2 51 13 40 189
ร้อยละ 3.59 % 0.65 % 16.67 % 4.25 % 13.07 % 61.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 393 คน
จำนวน(คน) 12 4 60 16 48 253
ร้อยละ 3.05 % 1.02 % 15.27 % 4.07 % 12.21 % 64.38 %

393 : 12 , 4 , 60 , 16 , 48 , 253...3.05 , 1.02 , 15.27 , 4.07 , 12.21 , 64.38 = 140 : 35.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 393 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62%

Powered By www.thaieducation.net