โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 2 4 3 6 7 65
ร้อยละ 2.30 % 4.60 % 3.45 % 6.90 % 8.05 % 74.71 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 6 14 31 20 45 193
ร้อยละ 1.94 % 4.53 % 10.03 % 6.47 % 14.56 % 62.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 8 18 34 26 52 258
ร้อยละ 2.02 % 4.55 % 8.59 % 6.57 % 13.13 % 65.15 %

396 : 8 , 18 , 34 , 26 , 52 , 258...2.02 , 4.55 , 8.59 , 6.57 , 13.13 , 65.15 = 138 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.85%

Powered By www.thaieducation.net