โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 105
ร้อยละ 0.86 % 0.00 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 90.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 3 3 18 0 0 163
ร้อยละ 1.60 % 1.60 % 9.63 % 0.00 % 0.00 % 87.17 %

153 : 3 , 3 , 12 , 0 , 0 , 135...1.96 , 1.96 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 88.24 = 18 : 11.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.83%

Powered By www.thaieducation.net