โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 30
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 1 16 1 0 90
ร้อยละ 6.90 % 0.86 % 13.79 % 0.86 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 25
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 12 3 26 1 0 145
ร้อยละ 6.42 % 1.60 % 13.90 % 0.53 % 0.00 % 77.54 %

153 : 10 , 3 , 19 , 1 , 0 , 120...6.54 , 1.96 , 12.42 , 0.65 , 0.00 , 78.43 = 33 : 21.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46%

Powered By www.thaieducation.net