โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 25
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 23.68 % 0.00 % 0.00 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 8 3 13 0 0 93
ร้อยละ 6.84 % 2.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 11 6 28 0 0 144
ร้อยละ 5.82 % 3.17 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %

155 : 9 , 6 , 22 , 0 , 0 , 118...5.81 , 3.87 , 14.19 , 0.00 , 0.00 , 76.13 = 37 : 23.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net