โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 3 10 0 0 24
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 9 3 15 0 0 90
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 12 6 31 0 0 140
ร้อยละ 6.35 % 3.17 % 16.40 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %

155 : 10 , 6 , 25 , 0 , 0 , 114...6.45 , 3.87 , 16.13 , 0.00 , 0.00 , 73.55 = 41 : 26.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net