โรงเรียนบ้านดอนดู่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 3 1 2 1 14
ร้อยละ 8.70 % 13.04 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 3 5 5 3 2 62
ร้อยละ 3.75 % 6.25 % 6.25 % 3.75 % 2.50 % 77.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 5 8 6 5 3 76
ร้อยละ 4.85 % 7.77 % 5.83 % 4.85 % 2.91 % 73.79 %

103 : 5 , 8 , 6 , 5 , 3 , 76...4.85 , 7.77 , 5.83 , 4.85 , 2.91 , 73.79 = 27 : 26.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21%

Powered By www.thaieducation.net