โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 17
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 46
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 1 1 63
ร้อยละ 4.11 % 2.74 % 4.11 % 1.37 % 1.37 % 86.30 %

73 : 3 , 2 , 3 , 1 , 1 , 63...4.11 , 2.74 , 4.11 , 1.37 , 1.37 , 86.30 = 10 : 13.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70%

Powered By www.thaieducation.net