โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 19
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 5 4 3 2 69
ร้อยละ 3.49 % 5.81 % 4.65 % 3.49 % 2.33 % 80.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 29
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 6 7 8 4 3 117
ร้อยละ 4.14 % 4.83 % 5.52 % 2.76 % 2.07 % 80.69 %

111 : 4 , 6 , 6 , 4 , 3 , 88...3.60 , 5.41 , 5.41 , 3.60 , 2.70 , 79.28 = 23 : 20.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31%

Powered By www.thaieducation.net