โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 3 1 3 13
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 12.00 % 4.00 % 12.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 6 8 8 3 58
ร้อยละ 3.49 % 6.98 % 9.30 % 9.30 % 3.49 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 4 0 2 25
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 7 10 15 9 8 96
ร้อยละ 4.83 % 6.90 % 10.34 % 6.21 % 5.52 % 66.21 %

111 : 5 , 9 , 11 , 9 , 6 , 71...4.50 , 8.11 , 9.91 , 8.11 , 5.41 , 63.96 = 40 : 36.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 33.79%

Powered By www.thaieducation.net