โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 4 3 1 3 12
ร้อยละ 11.54 % 15.38 % 11.54 % 3.85 % 11.54 % 46.15 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 6 9 9 3 56
ร้อยละ 3.49 % 6.98 % 10.47 % 10.47 % 3.49 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 1 5 0 2 24
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 5.88 % 70.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 11 17 10 8 92
ร้อยละ 5.48 % 7.53 % 11.64 % 6.85 % 5.48 % 63.01 %

112 : 6 , 10 , 12 , 10 , 6 , 68...5.36 , 8.93 , 10.71 , 8.93 , 5.36 , 60.71 = 44 : 39.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36.99%

Powered By www.thaieducation.net