โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 4 9 0 1 5
ร้อยละ 24.00 % 16.00 % 36.00 % 0.00 % 4.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 0 11 4 1 67
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 12.79 % 4.65 % 1.16 % 77.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 9 4 20 4 2 106
ร้อยละ 6.21 % 2.76 % 13.79 % 2.76 % 1.38 % 73.10 %

111 : 9 , 4 , 20 , 4 , 2 , 72...8.11 , 3.60 , 18.02 , 3.60 , 1.80 , 64.86 = 39 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90%

Powered By www.thaieducation.net