โรงเรียนวัดวังหิน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 1 2 1 1 20
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 3.45 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 1 5 1 0 46
ร้อยละ 7.02 % 1.75 % 8.77 % 1.75 % 0.00 % 80.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 8 2 7 2 1 66
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 8.14 % 2.33 % 1.16 % 76.74 %

86 : 8 , 2 , 7 , 2 , 1 , 66...9.30 , 2.33 , 8.14 , 2.33 , 1.16 , 76.74 = 20 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net