โรงเรียนวัดเนินสูง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 0 2 12 2 0 87
ร้อยละ 0.00 % 1.94 % 11.65 % 1.94 % 0.00 % 84.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 0 3 12 3 0 119
ร้อยละ 0.00 % 2.19 % 8.76 % 2.19 % 0.00 % 86.86 %

137 : 0 , 3 , 12 , 3 , 0 , 119...0.00 , 2.19 , 8.76 , 2.19 , 0.00 , 86.86 = 18 : 13.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.14%

Powered By www.thaieducation.net