โรงเรียนวัดเนินสูง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 1 0 0 0 28
ร้อยละ 17.14 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 95
ร้อยละ 1.80 % 0.90 % 11.71 % 0.00 % 0.00 % 85.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 2 13 0 0 123
ร้อยละ 5.48 % 1.37 % 8.90 % 0.00 % 0.00 % 84.25 %

146 : 8 , 2 , 13 , 0 , 0 , 123...5.48 , 1.37 , 8.90 , 0.00 , 0.00 , 84.25 = 23 : 15.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net