โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 28
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 8.11 % 2.70 % 2.70 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 3 5 2 1 76
ร้อยละ 4.40 % 3.30 % 5.49 % 2.20 % 1.10 % 83.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 6 5 9 3 2 139
ร้อยละ 3.66 % 3.05 % 5.49 % 1.83 % 1.22 % 84.76 %

128 : 6 , 5 , 8 , 3 , 2 , 104...4.69 , 3.91 , 6.25 , 2.34 , 1.56 , 81.25 = 24 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.24%

Powered By www.thaieducation.net