โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 29
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 10 6 11 1 0 61
ร้อยละ 11.24 % 6.74 % 12.36 % 1.12 % 0.00 % 68.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 16 9 15 2 0 116
ร้อยละ 10.13 % 5.70 % 9.49 % 1.27 % 0.00 % 73.42 %

127 : 14 , 9 , 12 , 2 , 0 , 90...11.02 , 7.09 , 9.45 , 1.57 , 0.00 , 70.87 = 37 : 29.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.58%

Powered By www.thaieducation.net