โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 21
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 7 3 8 4 80
ร้อยละ 5.56 % 6.48 % 2.78 % 7.41 % 3.70 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 10 10 3 11 4 101
ร้อยละ 7.19 % 7.19 % 2.16 % 7.91 % 2.88 % 72.66 %

139 : 10 , 10 , 3 , 11 , 4 , 101...7.19 , 7.19 , 2.16 , 7.91 , 2.88 , 72.66 = 38 : 27.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34%

Powered By www.thaieducation.net