โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 22
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 6 9 3 8 4 80
ร้อยละ 5.45 % 8.18 % 2.73 % 7.27 % 3.64 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 10 12 3 11 4 102
ร้อยละ 7.04 % 8.45 % 2.11 % 7.75 % 2.82 % 71.83 %

142 : 10 , 12 , 3 , 11 , 4 , 102...7.04 , 8.45 , 2.11 , 7.75 , 2.82 , 71.83 = 40 : 28.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17%

Powered By www.thaieducation.net