โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 3 5 3 2 12
ร้อยละ 26.47 % 8.82 % 14.71 % 8.82 % 5.88 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 6 9 23 8 10 55
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 20.72 % 7.21 % 9.01 % 49.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 15 12 28 11 12 67
ร้อยละ 10.34 % 8.28 % 19.31 % 7.59 % 8.28 % 46.21 %

145 : 15 , 12 , 28 , 11 , 12 , 67...10.34 , 8.28 , 19.31 , 7.59 , 8.28 , 46.21 = 78 : 53.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 53.79%

Powered By www.thaieducation.net