โรงเรียนเนรมิตศึกษา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 43
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 1 17 0 0 90
ร้อยละ 6.90 % 0.86 % 14.66 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
197
จำนวน(คน) 9 2 30 0 0 156
ร้อยละ 4.57 % 1.02 % 15.23 % 0.00 % 0.00 % 79.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 360 คน
จำนวน(คน) 18 5 48 0 0 289
ร้อยละ 5.00 % 1.39 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.28 %

163 : 9 , 3 , 18 , 0 , 0 , 133...5.52 , 1.84 , 11.04 , 0.00 , 0.00 , 81.60 = 30 : 18.40ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 360 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72%

Powered By www.thaieducation.net