โรงเรียนเนรมิตศึกษา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 7 3 5 0 27
ร้อยละ 16.00 % 14.00 % 6.00 % 10.00 % 0.00 % 54.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 19 9 21 3 0 68
ร้อยละ 15.83 % 7.50 % 17.50 % 2.50 % 0.00 % 56.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231
จำนวน(คน) 15 10 52 6 1 147
ร้อยละ 6.49 % 4.33 % 22.51 % 2.60 % 0.43 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 401 คน
จำนวน(คน) 42 26 76 14 1 242
ร้อยละ 10.47 % 6.48 % 18.95 % 3.49 % 0.25 % 60.35 %

170 : 27 , 16 , 24 , 8 , 0 , 95...15.88 , 9.41 , 14.12 , 4.71 , 0.00 , 55.88 = 75 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.65%

Powered By www.thaieducation.net