โรงเรียนเนรมิตศึกษา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 4 2 0 0 42
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 11 3 4 1 0 101
ร้อยละ 9.17 % 2.50 % 3.33 % 0.83 % 0.00 % 84.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231
จำนวน(คน) 21 4 21 0 0 185
ร้อยละ 9.09 % 1.73 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 80.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 401 คน
จำนวน(คน) 34 11 27 1 0 328
ร้อยละ 8.48 % 2.74 % 6.73 % 0.25 % 0.00 % 81.80 %

170 : 13 , 7 , 6 , 1 , 0 , 143...7.65 , 4.12 , 3.53 , 0.59 , 0.00 , 84.12 = 27 : 15.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 401 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20%

Powered By www.thaieducation.net