โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 17
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 10 4 4 0 1 64
ร้อยละ 12.05 % 4.82 % 4.82 % 0.00 % 1.20 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 13 6 8 1 1 110
ร้อยละ 9.35 % 4.32 % 5.76 % 0.72 % 0.72 % 79.14 %

108 : 13 , 6 , 6 , 1 , 1 , 81...12.04 , 5.56 , 5.56 , 0.93 , 0.93 , 75.00 = 27 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86%

Powered By www.thaieducation.net