โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 12
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 12 5 0 3 0 58
ร้อยละ 15.38 % 6.41 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 15
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 19 6 2 3 0 85
ร้อยละ 16.52 % 5.22 % 1.74 % 2.61 % 0.00 % 73.91 %

94 : 16 , 5 , 0 , 3 , 0 , 70...17.02 , 5.32 , 0.00 , 3.19 , 0.00 , 74.47 = 24 : 25.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net