โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 12
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 12 5 0 3 0 56
ร้อยละ 15.79 % 6.58 % 0.00 % 3.95 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 16
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 19 6 2 3 0 84
ร้อยละ 16.67 % 5.26 % 1.75 % 2.63 % 0.00 % 73.68 %

92 : 16 , 5 , 0 , 3 , 0 , 68...17.39 , 5.43 , 0.00 , 3.26 , 0.00 , 73.91 = 24 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net