โรงเรียนหนองผักฉีด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 3 0 2 0 11
ร้อยละ 5.88 % 17.65 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 1 3 14 0 0 21
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 35.90 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 2 6 14 2 0 32
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 25.00 % 3.57 % 0.00 % 57.14 %

56 : 2 , 6 , 14 , 2 , 0 , 32...3.57 , 10.71 , 25.00 , 3.57 , 0.00 , 57.14 = 24 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net