โรงเรียนบ้านแดงสว่าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 4 2 0 0 35
ร้อยละ 4.65 % 9.30 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 31 8 10 8 8 143
ร้อยละ 14.90 % 3.85 % 4.81 % 3.85 % 3.85 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
143
จำนวน(คน) 1 1 27 0 21 93
ร้อยละ 0.70 % 0.70 % 18.88 % 0.00 % 14.69 % 65.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 394 คน
จำนวน(คน) 34 13 39 8 29 271
ร้อยละ 8.63 % 3.30 % 9.90 % 2.03 % 7.36 % 68.78 %

251 : 33 , 12 , 12 , 8 , 8 , 178...13.15 , 4.78 , 4.78 , 3.19 , 3.19 , 70.92 = 73 : 29.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 394 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.22%

Powered By www.thaieducation.net