โรงเรียนบ้านแดงสว่าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 182
ร้อยละ 1.04 % 2.08 % 0.52 % 1.04 % 0.52 % 94.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
163
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 155
ร้อยละ 1.84 % 1.23 % 1.84 % 0.00 % 0.00 % 95.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 382 คน
จำนวน(คน) 5 7 4 2 1 363
ร้อยละ 1.31 % 1.83 % 1.05 % 0.52 % 0.26 % 95.03 %

219 : 2 , 5 , 1 , 2 , 1 , 208...0.91 , 2.28 , 0.46 , 0.91 , 0.46 , 94.98 = 11 : 5.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 382 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.97%

Powered By www.thaieducation.net