โรงเรียนบ้านแดงสว่าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 15 6 4 4 0 15
ร้อยละ 34.09 % 13.64 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 34.09 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 13 10 43 4 0 114
ร้อยละ 7.07 % 5.43 % 23.37 % 2.17 % 0.00 % 61.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
191
จำนวน(คน) 10 5 33 1 0 142
ร้อยละ 5.24 % 2.62 % 17.28 % 0.52 % 0.00 % 74.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 419 คน
จำนวน(คน) 38 21 80 9 0 271
ร้อยละ 9.07 % 5.01 % 19.09 % 2.15 % 0.00 % 64.68 %

228 : 28 , 16 , 47 , 8 , 0 , 129...12.28 , 7.02 , 20.61 , 3.51 , 0.00 , 56.58 = 99 : 43.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 419 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32%

Powered By www.thaieducation.net