โรงเรียนทุ่งไทรทอง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
17
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 25 คน
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 14
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 32.00 % 0.00 % 0.00 % 56.00 %

25 : 1 , 2 , 8 , 0 , 0 , 14...4.00 , 8.00 , 32.00 , 0.00 , 0.00 , 56.00 = 11 : 44.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00%

Powered By www.thaieducation.net