โรงเรียนหนองเมยสามัคคี (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 2 0 0 0 21
ร้อยละ 20.69 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 6 4 4 0 0 45
ร้อยละ 10.17 % 6.78 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 12 6 4 0 0 66
ร้อยละ 13.64 % 6.82 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

88 : 12 , 6 , 4 , 0 , 0 , 66...13.64 , 6.82 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 22 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net