โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 2 2 2 2 16
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 7 2 3 2 2 69
ร้อยละ 8.24 % 2.35 % 3.53 % 2.35 % 2.35 % 81.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 11 4 5 4 4 85
ร้อยละ 9.73 % 3.54 % 4.42 % 3.54 % 3.54 % 75.22 %

113 : 11 , 4 , 5 , 4 , 4 , 85...9.73 , 3.54 , 4.42 , 3.54 , 3.54 , 75.22 = 28 : 24.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78%

Powered By www.thaieducation.net