โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 16
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 7.41 % 7.41 % 7.41 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 6 2 2 2 69
ร้อยละ 5.81 % 6.98 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 80.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 8 8 4 4 4 85
ร้อยละ 7.08 % 7.08 % 3.54 % 3.54 % 3.54 % 75.22 %

113 : 8 , 8 , 4 , 4 , 4 , 85...7.08 , 7.08 , 3.54 , 3.54 , 3.54 , 75.22 = 28 : 24.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.78%

Powered By www.thaieducation.net