โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 6 2 0 0 12
ร้อยละ 25.93 % 22.22 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 13 13 2 3 0 55
ร้อยละ 15.12 % 15.12 % 2.33 % 3.49 % 0.00 % 63.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 20 19 4 3 0 67
ร้อยละ 17.70 % 16.81 % 3.54 % 2.65 % 0.00 % 59.29 %

113 : 20 , 19 , 4 , 3 , 0 , 67...17.70 , 16.81 , 3.54 , 2.65 , 0.00 , 59.29 = 46 : 40.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71%

Powered By www.thaieducation.net